SAP ABAP Application Component - Index O
Application Component - Index O (34 records shown)
# Application Component ID Short Description First Release Date First Release Application Component
   
1 OPU Occasional Platform User 20090622 720 ABA0000642
2 OPU-BSC Gateway Business Suite Content 20111114 700 /IWBEP/GND0000001
3 OPU-BSC-HDB Gateway SAP In-Memory Database 20120305 702 /IWHDB/GKD0000001
4 OPU-BSC-OT Gateway OLAP Technology 20120202 700 /IWBEP/GND0000013
5 OPU-BSE Gateway Business Suite Enablement 20110309 700 /IWBEP/G2Q0000001
6 OPU-BSE-BEP Gateway Business Eventing and Provisioning 20110309 700 /IWBEP/G2Q0000002
7 OPU-BSE-SB Gateway Service Builder 20120202 700 /IWBEP/GND0000011
8 OPU-BSE-SDE Gateway SAP Data Enablement 20110309 700 /IWBEP/G2Q0000003
9 OPU-BSE-TLS Gateway Developer Tools 20120202 700 /IWBEP/GND0000012
10 OPU-BSE-WFM Gateway Business Workflow enablement 20110309 700 /IWWRK/G2Q0000004
11 OPU-FND Information Worker Foundation Framework 20090929 702 /IWFND/U3D0000001
12 OPU-FND-ADT IWF Administration Tools 20090929 702 /IWFND/U3D0000007
13 OPU-FND-BAL IWF Backend Adaptation Layer 20090929 702 /IWFND/U3D0000003
14 OPU-FND-BEC IWF Backend Connectivity 20090929 702 /IWFND/U3D0000002
15 OPU-FND-BEP Gateway: Backend Event Publishing 20101019 702 /IWFND/G3D0000001
16 OPU-FND-CAL IWF Consumer Adaptation Layer 20090929 702 /IWFND/U3D0000004
17 OPU-FND-CCL IWF Consumer Connectivity Layer 20090929 702 /IWFND/U3D0000005
18 OPU-FND-CS IWF Common Services 20090929 702 /IWFND/U3D0000006
19 OPU-FND-ICF Gateway: SDATA adaptor 20101019 702 /IWFND/G3D0000002
20 OPU-GW OPU-GW (Gateway) 20101019 702 /IWFND/G3D0000003
21 OPU-GW-CNT Gateway Content     20101019 702 /IWFND/G3D0000006
22 OPU-GW-COR Gateway Framework 20101019 702 /IWFND/G3D0000005
23 OPU-GW-DT Gateway - Design Time Tools 20101019 702 /IWFND/G3D0000013
24 OPU-GW-DT-ECP Gateway Design Time Tools - Eclipse IDE 20101019 702 /IWFND/G3D0000015
25 OPU-GW-DT-WB Gateway Design Time Tools - ABAP Workbench 20101019 702 /IWFND/G3D0000014
26 OPU-GW-EXT Gateway Extensions      20101019 702 /IWFND/G3D0000007
27 OPU-GW-LCP Gateway Local content providers         20101019 702 /IWFND/G3D0000008
28 OPU-GW-LCP-BOR Gateway Local Content Providers - BOR object enablement 20101019 702 /IWFND/G3D0000010
29 OPU-GW-LCP-ES Gateway Local Content Providers - Search Object Enable 20101019 702 /IWFND/G3D0000012
30 OPU-GW-LCP-MDS Gateway Local Content Providers - Backend Metadata services 20101019 702 /IWFND/G3D0000011
31 OPU-GW-LCP-SCR Gateway Local Content Providers - Screen Scraping 20101019 702 /IWFND/G3D0000009
32 OPU-GW-RIM Gateway RIM Integration 20101019 702 /IWFND/G3D0000016
33 OPU-GW-RIM-APP Gateway RIM Showcase Applications 20101019 702 /IWFND/G3D0000018
34 OPU-GW-RIM-DT Gateway RIM Development Tools 20101019 702 /IWFND/G3D0000017